Argyle Boutique Hotel Zhenjiang

Argyle Boutique Hotel Zhenjiang

Boutique

A touch of the exotic

Opened in 2017-01-01
No.1, Yuntaishan Road, Zhenjiang, Jiangsu
Postal Code:
Tel:+86 10 6588 6374
Rooms:150