Argyle Hotel Pengzhou

Argyle Hotel Pengzhou

★★★★

Opened in 2013-12-22
No. 22, Jinpeng Road, Pengzhou, Sichuan
Postal Code:611930
Tel:+86 028 62579999
Rooms:190