Argyle Yujiangnan Hotel Wuzhen

Argyle Yujiangnan Hotel Wuzhen

★★★★

Feel the Argyle Touch

Opened in 2016-12-01
Zhicai Road, Wu Town, Tongxiang, Zhejiang
Postal Code:
Tel:+86 10 6588 6374
Rooms:180