Argyle Grand Hotel Chongqing

Argyle Grand Hotel Chongqing

★★★★★

A SENSE OF PLACE

Open in 2015-06-01
Binjiang Road,Nanan District,Chongqing
Postal Code:
Tel:+86 10 6588 6374
Rooms:300