Argyle New Yangtze Grand Hotel Jiangyin

Argyle New Yangtze Grand Hotel Jiangyin

★★★★★

A SENSE OF PLACE

Open in 2015-06-06
Puhui Road, Wuxing Road, Jiangyin, Jiangsu
Postal Code:
Tel:+86 10 6588 6374
Rooms:600